منوی دسته بندی

برای یک رصد خوب چه کارهایی انجام دهیم

به رصدگاهی تاریک بروید آلودگی نوری شهرها به میزان قابل‌توجهی دید شما برای رصد اجرام آسمانی کاهش می‌دهد. اگر در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنید، حتما تجربه دیدن آسمانی تاریک را…